บริการของเรา


> บริการแนะแนว

เจ้าหน้าที่แนะแนวของ เอม อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษานักเรียนในการหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ รวมถึงงบประมาณรวมถึงความต้องการอื่นๆของนักเรียน

> สมัครเรียน

หลังจากนักเรียนเลือกหลักสูตรและสถาบันการศึกษาได้แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือนักเรียนในการยื่นใบสมัครและติดตามใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่นักเรียนได้ทำการสมัคร

> ตอบรับจากสถาบัน

เจ้าหน้าที่ของเราจะติดตามผลการสมัครกับสถาที่นักเรียนยื่นใบสมัครไปแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2 – 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบันที่นักเรียนสมัคร หลังจากได้ใบตอบรับจากทางสถาบันเจ้าหน้าที่ของเราจะแจ้งให้นักเรียนทราบรวมถึงส่งใบตอบรับให้นักเรียนเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

> จ่ายค่าเล่าเรียน

หลังจากนักเยนได้รับใบตอบรับจากสถาบันเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องจ่ายค่าเรียนรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ระบุในใบตอบรับ เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พัก ค่าคนมารับจากสนามบิน เป็นต้น นักเรียนจะทำเรื่องจ่ายเงินตรงกับสถาบันกาศึกษาที่นักเรียนนสมัครโดยตรง ซึ่งในวิธิการจ่ายเงินจะระบุชัดเจนในใบตอบรับ ส่วนใหญ่นักเรียนสามารถจ่ายได้ 3 วิธีคือ แบงค์ดราฟด์ โอนเงิน หรือ เครดิตการ์ด หลังจากนักเรียนทำเรื่องจ่ายค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ของเราจะส่งหลักฐานการจ่ายเงินไปยืนยันกับทางสถาบันพร้อมกับหลักฐานเซ็นท์ยืนยันตอบรับหลักสูตรของนักเรียน

> หลักฐานการลงทะเบียน

หลังจากสถาบันได้รับค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว จะออกหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนมาให้นักเรียน ซึ่งหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนจะมีชื่อเรียกต่างกันของแต่ล่ะประเทศ เช่น COE, Visa Letter หรือ CAS เป็นต้น นอกจากหลักฐานการลงทะเบียนที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าแล้ว ทางสถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินมาให้นักเรียนอีกด้วย

> ยื่นขอวีซ่า

แนะนำและให้ความช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่า เจ้าหน้าที่ของเราจะให้คำแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับกฏของการยื่นวีซ่า ช่วยแนะนำนักเรียนในการเตรียมเอกสาร เช็คเอกสาร รวมถึงช่วยยื่นวีซ่าให้กับนักเรียน

> ที่พัก

เจ้าหน้าที่ของเราจะประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่นักเรียนลงทะเบียนเพื่อจัดหาที่พักที่เหมาะสมและตรงตามต้องการของนักเรียน ซึ่งที่พักที่ทางสถาบันมีให้นักเรียนต่างชาติอาทิเช่น พักกับครอบครัว หอพักในสถาบัน หรือที่พักชั่วคราวเช่นโรงแรม

 
 
Powered by AIM

Copyright 2012 Aim International Education. All Rights Reserved.